• Kritéria přijímacího řízení

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Kritéria přijímacího řízení

  Kritéria přijímacího řízení VOŠpro školní rok 2017/2018 – 2. kolo

  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 10/2005, o vyšším odborném vzdělávání, obojí ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tímto ředitel školy termín podání přihlášky ke vzdělávání, termín 2. kola, kritéria a další podmínky k přijímacímu řízení ke vzdělávání v denní formě studijního programu68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost.

  Termín podání přihlášky ke vzdělávání

  Termín podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 29. srpna 2017.

  Termín 2. kola přijímacího řízení

  Přijímací řízení v 2. kole proběhne dne 4. září 2017.

  Přihláška ke studiu

  Podání přihlášky

  • Přihláška ke studiu se      podává na standardním tiskopisu (ke stažení na www.oauh.cz)
  • Přihláška musí obsahovat      všechny předepsané údaje - kód a název oboru vzdělávání (68-41-N Obecně      právní činnost) a kód a název vzdělávacího programu (68-41-N/03      Ekonomicko-právní činnost), IZO školy, odkud se uchazeč hlásí (lze nalézt      na vysvědčení), rodné číslo (v souladu s §94, odst. 1, zákona 561/2004      Sb.).
  • Na druhé straně přihlášky      je nutné potvrzení správnosti údajů o prospěchu v jednotlivých ročnících      střední školy
  • Řádně vyplněnou a      podepsanou přihlášku je možné zaslat na adresu školy, případně osobně      v kanceláři školy:

  OA, VOŠ a JŠ s PSJZ Uh. Hradiště

  Nádražní 22

  686 01 Uherské Hradiště

  • Pro požadované místo výuky      na detašovaném pracovišti v Kroměříži je nutno obálku s přihláškou      viditelně označit nápisem „KROMĚŘÍŽ"
  • Pokud uchazeč vlastní      datovou schránku, může odeslat přihlášku na DS školy: q8gv352

   

  Povinné přílohy přihlášky

  Pro zařazení a vyhodnocení přihlášky je nutné, aby uchazeč dodal nejpozději ke dni přijímacího řízení následující dokumenty:

  1. Notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  2. Obyčejnou kopii vysvědčení ze 4. ročníku
  3. Doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz níže)

  Tyto dokumenty může zaslat uchazeč společně s přihláškou, nebo je doložit dodatečně, nejpozději však do 31. srpna 2017.

  Kritéria přijímacího řízení

  Uchazeči budou ve 2. kole přijati bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity přijímaných studentů za podmínek:

  • Pořadí uchazečů bude      stanoveno podle průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení
  • Při rovnosti průměrného      prospěchu maturitního vysvědčení rozhoduje o umístění lepší průměrný      prospěch ze všech předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední      školy
  • Při rovnosti průměrného      prospěchu maturitního vysvědčení a shodného průměrného prospěchu ze všech      předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední školy, rozhoduje o      umístění lepší známka z českého jazyka na maturitním vysvědčení, dále      skutečnost, zda se jedná o uchazeče se ZPS

  Nejvyšší počet přijímaných studentů

  Pro 2. kolo přijímacího řízení je celkem pro studijní místa Uherské Hradiště a Kroměříž stanoven nejvyšší počet přijímaných uchazečů na 100.

  Administrativní poplatek

  Uchazeč doloží nejpozději do konání přijímacího řízení kopii dokladu o zaplacení poplatku na úhradu nákladů spojených s přijímacím řízením.


  Bankovní spojení:

  číslo účtu: 5558970287/0100

  částka: 300 Kč

  var. symbol: 40901 (pro detašované pracoviště Kroměříž: 40902)
  Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče

  Oznámení výsledků přijímacího řízení

  V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.oauh.cz) kritéria přijímacího řízení, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

   

   

  V Uherském Hradišti 1. srpna 2017

   

  ředitel školy

   

  X

  Poslední úprava: 22. 8. 2017 11:22

  Partneři