Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Profil oboru - učební plán

  Střední škola Informační technologie Profil oboru - učební plán

  Charakteristika ŠVP

   

  Název ŠVP Informační technologie
  Školní vzdělávací program 

  SVP_IT_od_1_9_2018.pdf (4. ročník)

  SVP_IT_od  1_9_2019.pdf (3. ročník)

  SVP_IT_od_1_9_2020.pdf (2. ročník)

  SVP_IT_od_1_9_2021_1.pdf (1. ročník)

  Kód a název vzdělávacího programu 18-20-M/01 Informační technologie
  Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
  Délka a forma vzdělání čtyřleté denní
  Způsob ukončení maturitní zkouška
  Certifikace vysvědčení o maturitní zkoušce
  Platnost od od 1. 9. 2010

   

  Učební osnova

  Profil oboru

  Obor připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených komunikační technikou. Při studiu získají žáci potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Získají také potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Jsou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a mají základní přehled v makroekonomice. V situaci pracovního, odborného a společenského charakteru jsou připraveni plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce. Jsou schopni připravit jednací a prezentační akce po stránce organizační i technické. Absolventi zvládnou kromě pouhého používání hotových produktů také aktivní účast na tvorbě projektů.

  Uplatnění absolventa

  Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon různorodých činností z oblasti informační technologie. Uplatní se především v oblastech:

  • návrhy a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
  • údržba prostředků IT z hlediska HW
  • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
  • instalace a správa aplikačního SW
  • instalace a správa operačních systémů
  • návrhy, realizace a administrace sítí
  • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
  • obecná i specializovana podpora uživatelů prostředků IT.

  Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, programátor, grafik, webdesigner, obchodník s prostředky IT a další. Vzhledem k zaměření na ekonomii a znalost základů účetnictví je možnost uplatnění v marketingových firmách, ekonomicko-podnikatelských firmách, reklamních agenturách aj. Absolvent informačních technologií je schopen používat dva cizí jazyky na úrovni běžné hovorové komunikace a jazyk anglický jako prostředek profesní komunikace.

  Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

  Profil absolventa v odborné oblasti

  • umí analyzovat a navrhovat ekonomické projekty
  • orientuje se v problematice ekonomiky, účetnictví a daní
  • umí aktivně využívat prostředky moderní komunikace
  • ovládá podstatu tvorby algoritmů ekonomických úloh
  • je schopen vytvořit komplexní jednoduchou ekonomickou softwarovou aplikaci
  • zná ergonomii počítačových systémů a programového vybavení
  • po příslušné praxi dokáže plnit samostatně a iniciativně komplexnější úlohy
  • ovládá dva světové jazyky

  Absolvent je připravován tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování se mohl uplatnit ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti zpracování dat i ve studiích DTP

  Student získává složením maturitní zkoušky obecně odborné vzdělání, které umožňuje studovat na vysoké škole nebo vyšší odborné škole.

  Bezbariérová škola

  Naše škola je kompletně bezbariérová. Takže i studenti s jakýmkoliv tělesným postižením jsou u nás vítáni a jsme schopni jim nabídnout bezbariérový přístup do školy (nájezdy u vstupu) i kompletní bezbariérový pohyb v prostorách školy (moderní výtah + rovné chodby).

  Poslední úprava: 28. 3. 2022 09:42

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech