Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Školská rada

  Střední škola O škole Školská rada

  Školská rada

  Volby do Školské rady při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště, které se měly konat 11. listopadu, se ruší z důvodu opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vydaného dne 29. října 2020.

  „Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsícůode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení
  nouzového stavu.“

  Stručně o školské radě

  Podmínky vzniku, kompetence, práva a povinnosti školské rady stanovuje Školský zákon 561/2004 Sb. zejména v §§ 167 a 168.

  Pravidla pro volby do školské rady jsou stanoveny Volebním řádem, usnesení rady č. 0211/R07/12:

  • Volební řád upravuje volbu
   • a)            jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty
   • b)            jedné třetiny ze stanoveného počtu členů školské rady volenou pedagogickými pracovníky školy.
  • Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem a s tímto volebním řádem.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
  • Funkční období členů školské rady je tříleté. Současné funkční období členů školských rad začíná 1. 1. 2021. Funkci člena školské rady lze zastávat opakovaně.
  • Členství ve školské radě je čestné. Členství zaniká uplynutím funkčního období. Dále zaniká úmrtím; zrušením školské rady; zánikem školské rady v důsledku zrušení příspěvkové organizace, která vykonává činnost školy;      pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin. Před uplynutím funkčního období členství končí vzdáním se funkce písemným prohlášením; dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem; vznikem neslučitelnosti (ředitel školy); v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady; dnem zvolení nového člena v předčasných volbách při požádání alespoň většiny oprávněných voličů; dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý, zletilý žák žákem či studentem školy (s přihlédnutím k § 21 odst. 1 písm. c školského zákona).

  Počet členů školské rady

  Počet členů školské rady je stanoven usnesením rady 0211/R07/12 pro naši školu takto: 

  Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

  6 členů

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU DOVOLBY

  do Školské rady pří Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Uherské Hradiště jejíž funkční období začalo 1. ledna 2018:

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:
  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byl zvolen:

  Masařík František, zvolen jako zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 1. C

  Zpráva o výsledku dovolby.pdf

  Členové školské rady:

  Za zřizovatele:

  • Ing. Dvouletý Michal (předseda)
  • Jagošová Pavlína

  Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  • Ing. Gajdošík Michal
  • Masařík František

  Za pedagogické pracovníky:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid

  Oznámení o výsledku voleb do Školské rady při OA a VOŠ

  V souladu s ustanovením odstavce IV/6 volebního řádu schváleného usnesením Rady ZK č. 0211/R07/12 oznamuji, že:

  do školské rady, jejíž činnost vykonává p. o. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště, IČO 60371731, byli zvoleni:

  •  Ing. Skovajsa Adam
  •  Ing. Ilčíková Ingrid
  •  Ing. Gajdošík Michal
  •  Furmánek Patrik

  V Uherském Hradišti 15. listopadu 2017, Ing. Jiří  Durďák (ředitel školy)

  Jmenování do Školské rady při OA a VOŠ

  Rada ZK na svém zasedání dne 11. 12. 2017 jmenovala s účinností od 1. 1. 2018 členy školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají organizace zřizované ZK. 

  Členy  školské rady při OA a VOŠ byli jmenováni: 

  • Ing. Michal Dvouletý
  • Pavlína Jagošová

  Zpráva o volbách pro KÚ.pdf

  Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

  §167(2)       Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

      

  Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.: 

   

   

  Poslední úprava: 2. 11. 2020 13:36

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech