Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Profilace

  Střední škola Obchodní akademie Profilace

  Volitelné předměty


  Od třetího ročníku nabízíme možnost profilace pomocí volitelných předmětů

  Předmět / Ročník
  3. ročník
  4. ročník
  Marketing cestovního ruchu 2h 1h
  Aplikovaná ekonomie 2h X
  Mezinárodní obchod 2h 1h
  Veřejná správa 2h 1h
  Kreativní ekonomika 2h 1h
  Marketing sociálních služeb 2h 1h
  Anglický jazyk - seminář k jazykovým zkouškám 2h 1h
  Manažerské informační systémy X 1h
  Statistika a finanční matematika X 1h

  Marketing cestovního ruchu

  Cestovní ruch se stal významnou součástí života moderní společnosti. Je stále výraznější složkou spotřeby obyvatelstva, a stále více se stává i výrazným ekonomickým fenoménem. Získané znalosti mají pomoci potenciálnímu podnikateli v oblasti cestovního ruchu uspět v domácí i zahraniční konkurenci. Obsah předmětu zahrnuje učební celky od marketingových principů v oblasti volného času, cestovního ruchu a pohostinství, jak určit cílový trh, které faktory ovlivňují chování spotřebitele přes ekonomické vztahy a perspektivy dalšího vývoje cestovního ruchu.

  Aplikovaná ekonomie

  Cílem předmětu je vybavit žáky potřebnými dovednostmi, znalostmi a pěstovat jejich schopnosti (komunikace, týmová práce, kreativita), aby uměli prakticky a v reálných podmínkách tržní ekonomiky použít znalosti získané v teoretických předmětech. Absolventi tohoto předmětu by se měli plynule zapojit do činnosti a řízení reálných podnikatelských organizací. Používá se vyučovací metody společných konzultací, na kterých se domlouvá a připravuje další činnost studentské společnosti na kratší i delší období, tato činnost by měla simulovat existenci skutečné firmy, na rozdíl od tzv. fiktivních firem však své produkty prodává a pracuje s reálnými penězi. Výuka aplikované ekonomie ilustruje složitou dichotomii (dvojjedinost) pojetí individuality a kolektivu.

  Veřejná správa

  Předmět seznamuje studenty s obsahem veřejné správy a její organizací v České republice. Základním východiskem je začlenění veřejné správy do systému správního práva, její rozdělení na státní správu a samosprávu. Cílem je objasnit organizaci obou těchto složek veřejné správy a konkretizovat obsah jejich činnosti. Předmět seznamuje studenty s podílem občanů na veřejné správě a kontrole činnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím stížností, oznámení, podnětů a peticí.

  Mezinárodní obchod

  Vyučovací předmět mezinárodní obchod - doplňuje znalosti studentů o oblast zahraničních ekonomických vztahů - vede k rozvíjení schopností přemýšlet v širších ekonomických a politických souvislostech - předává žákům vědomosti o důležitých mezinárodních organizacích a institucích - vede žáky k vypěstování pocitu sounáležitosti s ostatními evropskými národy a národnostmi - učí žáky nepodléhat projevům xenofobie, nepřátelství a uzavřenosti, ale naopak vytvářet si pozitivní vztah k cizím zemím a občanům cizích států - učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování samostatných prací (esejí) na zvolené téma - prezentací esejí učí žáky vystupovat před auditoriem posluchačů, diskutovat se spolužáky, čelit jejich otázkám, argumentovat.

  Kreativní ekonomika

  Cílem předmětu je pochopit základní principy úspěšného marketingu. Úspěšný marketing nesouvisí s množstvím peněz do něho vložených, ale s myšlením, inspirací, tvůrčím přístupem, schopností být jiný než konkurence, uměním překvapit. Předmět vysvětluje jak co nejlépe využít tvořivé myšlení zaměstnanců. Žák se seznámí s marketingovou komunikací na internetu a v sociálních sítích, s pojmem věrnostní marketing. Předmět vede žáky k tomu, jak účinně oslovit stávající i potenciální zákazníky, jak hledat nová inovativní řešení.

  Marketing sociálních služeb

  Správná marketingová filozofie má rozhodující význam pro každou organizaci. Bez marketingu se neobejdou nejen velké firmy, ale ani neziskové organizace. V úvodu předmětu je charakterizován neziskový sektor a typy sociálních služeb, klienti a finanční zdroje sociálních služeb. Budou probrány marketingové cíle, definice produktu, problém různých cílových skupin, financování marketingových nákladů. Výuka se zaměří i na zákon o sociálních službách, na současnou a budoucí situaci marketingu sociálních služeb.

  Anglický jazyk - seminář k jazykovým zkouškám

  Stěžejním úkolem výuky semináře k jazykovým zkouškám je rozvíjení komplexního spektra dovedností, předmět vede žáky ke kultivované ústní i písemné komunikaci, učí žáky pracovat efektivně s textem jako zdrojem informací. Podporuje zájem o studium jazyků jako předpokladu pro budoucí osobní, občanské a profesní uplatnění. Motivační metody jako používání multimediálních programů, práce s internetem, zájezdy, besedy a kontakty s rodilými mluvčími poslouží zároveň k překlenutí izolovaného školního prostředí a reálného života. Kromě získávání klíčových dovedností bude žák poznávat kulturu, historii a současný život anglicky mluvících zemí, bude veden k toleranci k jiným národům a jejich kulturám. Cílem výuky předmětu je dosažení úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  Manažerské informační systémy

  V současném podnikatelském prostředí je stále větší důraz kladen na efektivní řízení společnosti. Nástrojem, který umožňuje získávat data a s jejich pomocí sledovat a vyhodnocovat procesy probíhající v podnicích, jsou manažerské informační systémy v rámci volitelného předmětu se studenti naučí využívat produkt Microsoft Dynamics AX. Systém umožňuje zefektivnit správu financí, vztahů se zákazníky, obchodní služby, lidské zdroje a procesy zásobování a výroby. Nedílnou součástí je zpracování obchodního případu v části účetnictví včetně evidence pohledávek a závazků.

  Využití MIS Axapta Dynamics ve volitelném předmětu umožní žákům získat důležitou konkurenční výhodu na trhu práce.

  Statistika a finanční matematika

  Se statistickými údaji se můžeme setkat na každém kroku a velmi často potřebujeme některé statistické jevy spočítat. Studenti se v předmětu učí provádět statistické výpočty s využitím tabulkového procesoru, využívají jeho statistické i jiné funkce pro zpracování souborů statistických dat.

  Finanční gramotnost je velmi důležitou kompetencí každého občana, s jejím využitím se setkává každý ve svém osobním životě. Studenti pro své výpočty využívají tabulkový kalkulátor, počítají úroky, úrokové sazby nebo zhodnocení dluhopisů.

   

  Poslední úprava: 30. 11. 2020 19:30

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech