Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Povinné informace

  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsob umožňujícím dálkový přístup, v aktuálním znění.

  1. Název

   Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

  2. Důvod a způsob založení

  Zřizovatelem školy je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 19652/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Uherské Hradiště, Nádražní 22, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje

  Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:

  • Střední škola,
  • Jazyková škola
  • Vyšší odborná škola

  Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy.

  Právnická forma příspěvková organizace
  Právnická osoba zřízena na dobu neurčitou
  Ředitel školy Ing. Jiří Durďák (statutární orgán právnické osoby)
  Zřizovatel školy Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

  3. Organizační struktura školy:

  Zařízení:

  • Střední škola,
  • Jazyková škola
  • Vyšší odborná škola

  Organizační schéma:

  k nahlédnutí a na sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách.

  4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa k doručování poštovních zásilek

  OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště
  Nádražní 22
  686 01  Uherské Hradiště

  Adresa úřadovny

  Kancelář školy a studijní oddělení
  OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště
  Nádražní 22
  686 01  Uherské Hradiště 

  Úřední hodiny kanceláře pro veřejnost

  • 2. NP, dveře č. 208
  Den
  Pro veřejnost 
  pondělí 8:00 - 14:00 
  úterý 8:00 - 14:00 
  středa 8:00 - 14:00 
  čtvrtek 8:00 - 14:00 
  pátek neúřední den

  Úřední hodiny studijního oddělení

  •  3. NP, dveře č. 311
  Den
  Pro studenty 
  pondělí 7:45 - 12:00, 13:00 - 15:00
  úterý 7:45 - 12:00, 13:00 - 15:00
  středa 7:45 - 12:00, 13:00 - 15:00
  čtvrtek 7:45 - 12:00, 13:00 - 15:00
  pátek 7:45 - 12:00


  Telefonní čísla a elektronická adresa

  Adresa internetové stránky subjektu s hypertextovým odkazem

  Datová schránka

  • ID datové schránky: q8gv352

  Adresa e-podatelny

  Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny sekretariátu školy v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho příloh.

  Adresa e-podatelny  
  Adresy, na nichž se nacházejí kvalifikované certifikáty 
   
  Formáty datových zpráv doc, docx, xls, xlsx, pdf, rtf, odt, ods, zip, rar  
  Maximální velikost povolené přílohy 10MB  

  Veřejně přístupné místo pro zveřejňování informací je umístěno na vrátnici školy. Zde jsou k nahlédnutí dokumenty, které má škola povinnost takto zveřejňovat.

  5. Případné platby lze poukázat 

  Bankovní spojení

  IČO:

  60371731

  DIČ:

  CZ60371731 (nejsme plátci DPH)

  REDIZO:

  600015513

  Bankovní spojení:

  5558970287/0100

  Číslo účtu OPS:

  5569880287/0100

  6. IČO 

  • IČO: 60371731

  7. Plátce daně z přidané hodnoty 

  • DIČ: CZ60371731 (nejsme plátci DPH)

  8. Dokumenty

  Preventivní program:

  Evaluační zprávy o činnosti školy:

  Rozpočet:

  Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok – k nahlédnutí a na sekretariátu ředitele školy v úředních hodinách.

  Učební plány a Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy a na webových stránkách školy.

  Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

  Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

  Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

  Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022. Upravený rozpočet na rok 2019: 

  Návrh rozpočtu v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.:

  Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem:

  9. Žádosti o informace

  U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
  Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

  • ústně

  Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

  • e-mailem

  ​. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

  • písemně

  OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště
  Nádražní 22
  686 01  Uherské Hradiště

  Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

  10. Příjem žádostí a dalších podání

  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy (OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště, Nádražní 22, 686 57  Uherské Hradiště) a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

  Opravné prostředky

  V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek prostřednictvím ředitele školy u:

  Krajský úřad Zlínského kraje
  odbor školství, mládeže a sportu
  třída Tomáše Bati 21
  761 90  Zlín

  Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

  11. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy:

  Vydané předpisy prostřednictvím školy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na níže uvedené adrese v úředních hodinách:

  OA, VOŠ a JŠ s Právem SJZ Uh. Hradiště
  Nádražní 22
  686 01  Uherské Hradiště

  12. Úhrady za poskytování informací

  Druh poskytované informace
  Poznámka
  Cena
  Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   bezplatně
  Informace získané na základě zveřejnění   bezplatně
  Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací   200Kč / hodinu
  Kopírování na kopírovacích strojích strana A4 2kč
  Tisk na tiskárně - černobíle strana A4 2kč
  Tisk na tiskárně - barevně strana A4 10kč
  Vystavení stejnopisu vysvědčení, diplomy, aj. 100kč
  Vystavení opisu vysvědčení, diplomy, aj. 100kč
  Písemná informace   kopie+poštovné
  Vystavení a potvrzení anotací   250 Kč

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   http://www.kr-zlinsky.cz/15-sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-cl-494.html

  13. Licenční smlouvy

  Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona , jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

  Vzory licenčních smluv – bez smluv
  Výhradní licence – bez smluv

  14. Výroční zpráva o činnosti školy dle vyhlášky č. 15/2005 Sb.

  15. GDPR - obecná informace o zpracování os. údajů

  16. Školní poradenské pracoviště, popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Školní psycholog, výchovný poradce

  • Ing. Ingrid Ilčíková 
  • tel: 572 433 010
  • kabiet 310
  • konzultační hodiny: pondělí 9:50 - 10:35 

  Výchovný poradce organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

  Sleduje žáky s výukovými a výchovnými problémy, talentované a nadané žáky

  Spolupracuje s třídními při řešení konfliktních situací

  Školní psycholog

  • Mgr. Beáta Kroutilíková, PhD.
  • tel: 572 433 013
  • kabinet 313

  Školní metodik prevence

  • Mgr. Jana Skříčková
  • 572 433 013
  • kabinet 309
  • konzultační hodiny: pondělí 11:40 - 12:25 

  Linka pro rodinu a školu 116 000 –   zdarma, anonymně, nonstop

  • Problematika vztahů ve třídě, ve škole
  • Poradenství v oblasti rizikového chování

  Linka bezpečí 116 111 – má i rodičovskou linku

  Kariérové poradenství

  • Ing. Adam Skovajsa
  • 572 433 007
  • kabinet 307

  Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

  17. Formuláře

   

  Poslední úprava: 1. 3. 2022 16:27

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech