Banner Ministerstva pro mstn rozvoj

 • Kritéria přijímacího řízení

  Vyšší odborná škola Ekonomicko-právní činnost Kritéria přijímacího řízení

  Kritéria přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2022/2023 (1. kolo)

  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a s vyhláškou č. 10/2005, o vyšším odborném vzdělávání, obojí ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tímto ředitel školy termín podání přihlášky ke vzdělávání, termín 1. kola, kritéria a další podmínky k přijímacímu řízení ke vzdělávání v denní formě studijního programu 68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost.

  Termín podání přihlášky ke vzdělávání

  Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 20. června 2022.

  Termín 1. kola přijímacího řízení

  Přijímací řízení (rozhodnutí) v 1. kole proběhne dne 20. června 2022. Při doložení všech dokladů není třeba osobní účast uchazeče. Následně bude uchazeči zaslán výsledek PŘ a případně rozhodnutí o přijetí ke studiu. Současně bude emailem sdělen další postup pro úspěšný zápis ke studiu.

  Přihláška ke studiu

  Podání přihlášky

  • Přihláška ke studiu se podává na standardním tiskopisu (ke stažení na www.oauh.cz)
  • Přihláška musí obsahovat všechny předepsané údaje - kód a název oboru vzdělávání (68-41-N Obecně právní činnost) a kód a název vzdělávacího programu (68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost), IZO školy, odkud se uchazeč hlásí (lze nalézt na vysvědčení), rodné číslo (v souladu s §94, odst. 1, zákona 561/2004 Sb.).
  • Důrazně je doporučeno vyplnit v přihlášce platnou emailovou adresu a telefonní číslo pro případnou efektivní komunikaci k průběhu přijímacího řízení (zajišťuje studijní oddělení)
  • Na druhé straně přihlášky je nutné potvrzení správnosti údajů o prospěchu v jednotlivých ročnících střední školy
  • Doporučujeme vždy vyplnit telefon a email, který uchazeč AKTIVNĚ používá. Informace jsou zasílány přednostně elektronickou cestou.
  • Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na adresu školy, případně osobně v kanceláři školy:

  OA, VOŠ a JŠ s PSJZ Uh. Hradiště

  Nádražní 22

  686 01 Uherské Hradiště

  • Pokud uchazeč vlastní datovou schránku, může odeslat přihlášku na DS školy: q8gv352

   

  Povinné přílohy přihlášky

  Pro zařazení a vyhodnocení přihlášky je nutné, aby uchazeč dodal nejpozději ke dni přijímacího řízení následující dokumenty:

  1. Notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  2. Obyčejnou kopii vysvědčení ze 4. ročníku
  3. Doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz níže)

  Tyto dokumenty může zaslat uchazeč společně s přihláškou, nebo je doložit dodatečně (po maturitě), nejpozději však do 17. června 2022.

  Kritéria přijímacího řízení

  Uchazeči budou ve 1. kole přijati bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity přijímaných studentů za podmínek:

  • Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení
  • Při rovnosti průměrného prospěchu maturitního vysvědčení rozhoduje o umístění lepší průměrný prospěch ze všech předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední školy
  • Při rovnosti průměrného prospěchu maturitního vysvědčení a shodného průměrného prospěchu ze všech předmětů v prvním pololetí posledního ročníku střední školy, rozhoduje o umístění lepší známka z českého jazyka na maturitním vysvědčení, dále skutečnost, zda se jedná o uchazeče se ZPS

  Nejvyšší počet přijímaných studentů

  Pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven nejvyšší počet přijímaných uchazečů na 80.

  Administrativní poplatek

  Uchazeč doloží nejpozději do konání přijímacího řízení kopii dokladu o zaplacení poplatku na úhradu nákladů spojených s přijímacím řízením.


  Bankovní spojení:

  číslo účtu: 5558970287/0100

  částka: 300 Kč

  var. symbol: 220620
  Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče!

  Oznámení výsledků přijímacího řízení

  V souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře) a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.oauh.cz) kritéria přijímacího řízení, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

   

   

  V Uherském Hradišti 1. března 2022

   

  Ing. Jiří Durďák
  ředitel školy, v. r.

   

  Poslední úprava: 3. 3. 2022 13:18

  Partneři

  Projekt Sablony 2


  Projekty


  Projekt Erasmus


  Projekty JA Czech